En call er en opsjon som gir innehaver en rett, men ikke en plikt til å kjøpe et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en fastsatt pris innenfor en fastsatt periode.

Call opsjoner

Call opsjoner utstedes for underliggende instrumenter som aksjer, indekser, råvarer, obligasjoner og valuta.

Call opsjonen blir mer verdifull det underliggende instrumentet stiger i verdi. Dersom det underliggende instrumentet faller i verdi vil også callen falle i verdi.

Calls kan brukes for opsjonstrading, men også selges for å skape inntekt fra for eksempel en aksjeportefølje.

Slik virker call opsjoner

Regelen er at en call opsjon vil falle i verdi frem til expiration. Expiration er dagen opsjonen må utøves. Grunnen til at verdien på opsjonen faller er at tidsverdien faller bort, og man blir til slutt stående igjen med kun egenverdien.

Dersom call opsjonen er in the money vil opsjonen ha en positiv egenverdi. I dette tilfellet må verdien på det underliggende være høyere en strike på opsjonen. Har det underliggende en verdi som er lik, eller under strike på opsjonen vil den være at the money eller out of the money, og dermed verdiløs. Det vil da ikke være hensiktsmessig å utøve opsjonen.