Gamma måler endringer i delta over tid.

Gamma

Delta verdier endres hele tiden sammen med kursen på det underliggende instrumentet, og gamma brukes til å måle denne endringen. Gamma kan brukes til å si noe om forventede svingninger i fremtiden. Gamma verdier er høyest for at the money opsjoner, mens verdien er lavere for out of the money opsjoner og minsker jo lengre kursen på det underliggende er fra strike på opsjonen.

Verdien på delta endres i forhold til kursen på det underliggende instrumentet, gamma er derimot en konstant verdi som viser nivået på endring i delta. Dermed er gamma et mål på deltas stabilitet, og kan derfor brukes til å finne sannsynligheten for at det underliggende instrumentet skal nå strike kursen på expiration.

En opsjon med høy gamma har høy risiko siden fall i kursen på det underliggende instrumentet vil gi store utslag i opsjonspremien.

Gamma er lavest for opsjoner som er dypt in the money eller dypt out of the money. Når opsjonen nærmer seg strike vil gamma være høyest. Verdien er positiv for call opsjoner og negativ for put opsjoner.