En put er en opsjon som gir innehaver en rett, men ikke en plikt til å selge eller shortselge et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en fastsatt pris innenfor en fastsatt periode.

Put opsjoner

Det finnes mange ulike put opsjoner med underliggende instrumenter som aksjer, indekser, råvarer, obligasjoner og valuta.

En put opsjon blir mer verdifull jo mer det underliggende instrumentet faller i verdi. Motsatt vil også putten falle i verdi dersom det underliggende instrumentet stiger i verdi.

Putter blir som regel brukt for å enten spekulere på nedsiden i det underliggende instrumentet eller for å hedge en posisjon i det underliggende instrumentet.

Slik virker put opsjoner

Generelt vil verdien av en put opsjon minske i verdi jo nærmere vi kommer expiration, det vil si den dagen opsjonen må utøves innen. Årsaken til dette er at tidsverdien på en opsjon blir mindre.

På expiration vil opsjonen kun ha egenverdien igjen så lenge opsjonen er in the money. For en put betyr det at kursen på aksjen eller råvaren må være mindre enn strike på opsjonen. Er opsjonen derimot at the money eller out of the money vil den falle bort verdiløs. Dette er fordi det ikke vil gi noen fordeler å utøve opsjonen.