Så lenge opsjonen fortsatt kan omsettes vil den ha tidsverdi, uansett om den er in the money eller out of the money. Tidsverdien påvirkes også av implisitt volatilitet.

Tidsverdi

Tidsverdien på en opsjon er forskjellen mellom opsjonspremien og opsjonens egenverdi. Egenverdien er forskjellen mellom det underliggende instrumentets kurs og opsjonens strike når opsjonen er in the money.

Det betyr at dersom en opsjon med strike 90 kr koster 10 kr, mens den underliggende aksjen omsettes for 100 kr, har opsjonen en egenverdi på 10 kr. Omsettes derimot opsjonen for 11 kr har opsjonen en egenverdi på 10 kr og en tidsverdi på 1 kr.

Normalt vil en opsjons tidsverdi minke jo nærmere vi kommer expiration. Grunnen til dette er at jo mindre tid det er igjen til expiration, jo mindre sjanse er det for at kursen på det underliggende instrumentet skal ha en gunstig kursutvikling. Det betyr at en opsjon med 1 måned til expiration vil ha en høyere tidsverdi enn en opsjon med kun 1 uke til expiration.

Implisitt volatilitet

En faktor som kan påvirke en opsjons tidsverdi er implisitt volatilitet. Implisitt volatilitet er et mål på hvor mye kursen på det underliggende instrumentet kan bevege seg innenfor en gitt periode. Dersom implisitt volatilitet øker vil opsjonens tidsverdi øke. Dersom implisitt volatilitet derimot synker vil også opsjonens tidsverdi synke.